Stiftelseverksamheten

Stiftelseverksamheten

Stiftelseverksamheten inom Wallenberg Foundations AB omfattar 15 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg

De tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Stiftelserna har uppdragit åt Wallenberg Foundations AB att handlägga ansökningsadministration (mottagning, bekräftelse, administrativ beredning), allmän administration, bokföring, redovisning och ekonomisk uppföljning. Respektive Stiftelse ansvarar för vetenskaplig beredning och föredragande i respektive styrelse samt utvärderingar. Samtliga anslagsbeslut tas av respektive styrelse.

Stiftelsernas dagliga verksamhet leds av den verkställande ledamoten, som även ansvarar för vetenskaplig beredning och bedömning av ansökningar. För det senare arbetet anlitas även en rad externa experter. Stiftelserna tillämpar ett omfattande "peer review" förfarande vilket innebär att ansökningarna granskas av sakkunniga innan beslut tas i Stiftelsernas styrelser.

I utvärderingsprocesserna deltar även Stiftelsernas Vetenskapliga råd som är specialiserade på respektive Stiftelses ändamål. 

Stiftelsens verksamhet följs löpande upp i samband med ansökningar, rekvisitioner och vid rapportering och uppföljning av beviljade anslag. För att ge Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses styrelse utvärdering och råd avseende anslagspolicyn har ett internationellt Scientific Advisory Board bildats bestående av åtta Nobelpristagare under ordförandeskap av professor Gunnar Öquist, tidigare ständig sekreterare Kungl. Vetenskapsakademien.

Verkställande ledamöterna i Stiftelserna har dessutom kontinuerliga kontakter med universitetsledningarna och andra anslagsmottagare. Stiftelserna har ett nätverk där universiteten utser en specifik kontaktperson för Stiftelserna. Möten med dessa och universitetens pressansvariga genomförs regelbundet. 

Beviljade anslagsmedel

Under 2016 har Stiftelserna beviljat cirka 360 anslag och drygt 50 stipendier till ett totalt belopp om 2 103 miljoner kronor. Huvuddelen av anslagsbeloppet har beviljats svenska universitet.

Forskningskommunikation

Stiftelsernas verksamhet tillgängliggörs i huvudsak genom presentationer av forskningsprojekt, forskare i form av populärvetenskapliga reportage och filmer på Stiftelsernas hemsidor www.wallenberg.org