Wallenbergstiftelsernas investeringskommitté har det yttersta ägarstyrningsansvaret

Wallenbergstiftelsernas tillgångar förvaltas genom ett aktivt ägande, en tradition som funnits med familjen Wallenberg sedan starten av Stockholms Enskilda Bank 1856. Stiftelsernas tillgångar förvaltas huvudsakligen genom långsiktigt direkt eller indirekt ägande i företag med världsledande marknadspositioner. Wallenbergstiftelsernas största tillgångar är det noterade delägda investmentbolagen Investor respektive det helägda ägarbolaget FAM.

För att säkra att Stiftelserna, som ägare till innehaven, lägger fokus på anslagsverksamheten har ansvaret för förvaltningen av tillgångarna delegerats till Stiftelsernas investeringskommitté. Kommitténs ansvar omfattar bland annat kapitalförvaltning och ägarstyrning, både på kort och lång sikt. Investeringskommittén är det yttersta forum där de stora strategiska besluten tas. Stiftelsernas fokus ska ligga på att bedriva en effektiv och professionell utvärdering av anslagsansökningarna och forskningsverksamheten. Därför har administrationen av anslagsverksamheten samt kapitalförvaltning genom Stiftelsernas investeringskommitté delegerats till helägda Wallenberg Foundations AB.