Wallenbergstiftelsernas investeringskommitté har det yttersta ägarstyrningsansvaret

Wallenbergstiftelsernas tillgångar förvaltas genom ett aktivt ägande, en tradition som funnits med familjen Wallenberg sedan starten av Stockholms Enskilda Bank 1856. Stiftelsernas tillgångar förvaltas huvudsakligen genom långsiktigt direkt eller indirekt ägande i företag med världsledande marknadspositioner. Wallenbergstiftelsernas största tillgångar är det noterade delägda investmentbolagen Investor respektive det helägda ägarbolaget FAM.

För att säkra att Stiftelserna, som ägare till innehaven, lägger fokus på anslagsverksamheten har ansvaret för förvaltningen av tillgångarna delegerats till Stiftelsernas investeringskommitté. Kommitténs ansvar omfattar bland annat kapitalförvaltning och ägarstyrning, både på kort och lång sikt. Investeringskommittén är det yttersta forum där de stora strategiska besluten tas. Stiftelsernas fokus ska ligga på att bedriva en effektiv och professionell utvärdering av anslagsansökningarna och forskningsverksamheten. Därför har administrationen av anslagsverksamheten samt kapitalförvaltning genom Stiftelsernas investeringskommitté delegerats till helägda Wallenberg Foundations AB.

Investeringskommitténs uppdrag och ansvar

Investeringskommitténs uppdrag omfattar de långsiktiga och strategiska besluten kring hur Stiftelsernas kapital ska förvaltas samt hur ägarrollen ska drivas och utvecklas i innehaven. I huvudansvaret ligger att Stiftelsernas tillgångar över tid förvaltas och förmeras så att anslagen successivt ökar.

I ansvaret ligger också att arbeta med att säkerställa att rätt personer engageras till styrelserna och till de positioner som styr verksamheterna. Därtill omfattar ansvaret förvaltningen av kassan och de tillgångar som för stunden inte är investerade i långsiktiga innehav. De enskilda besluten som tas inom Investor och FAM ansvarar respektive styrelse för, Investeringskommittén fokuserar på mer övergripande frågor rörande Wallenbergstiftelsernas tillgångar. Däremot formas den ägarsyn som Stiftelserna har på Investor och FAM i Investeringskommittén.

Investeringskommittén tar ett ansvar för helheten i de kapitalplaceringar och de ägarengagemang som finns, inte bara för den andel av ägandet som den representerar. Som representant för en långsiktig och ansvarsfull ägare arbetar Kommittén för en utveckling som stärker de bolag där man är engagerad och som dessutom är till fromma för dess aktieägare. Med denna roll följer ett stort ansvar.

Utveckling av det nationella och internationella nätverket till fördel för alla verksamheter

För att understödja arbetet med att förvalta och utveckla det internationella nätverket och förstå utvecklingen av viktiga samhällsfrågor och globala trender arbetar vi med ett antal seniora rådgivare. Denna grupp utgörs b.l.a av Carl Bildt och Laura Cha.

Ytterligare information

Marcus Wallenberg, Jacob Wallenberg och Peter Wallenberg Jr arbetar för Wallenberg Foundations AB. Engagemanget i Investeringskommittén och det internationella nätverksarbetet utgör en viktig del av deras arbete. Deras ersättning är satt att vara marknadsmässig, i nivå med en vd-lön för ett större svenskt börsbolag med stor internationell verksamhet. Ersättningen uppgick 2018 till 11 Mkr. Det totala värdet i bolagen som Stiftelserna del- och heläger, är i dagsläget cirka 400 Mdr kronor och verksamheterna spänner över hela världen. Ytterligare information om Wallenberg Foundations AB går att finna i bolagets årsredovisning.