Wallenberg Foundations AB administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser

 

Wallenberg Investments AB och Wallenberg Foundations AB slås ihop
Under 2021 etablerades Wallenbergstiftelsernas helägda ägarbolag Wallenberg Investments AB i syfte att långsiktigt förvalta och utveckla Stiftelsernas tillgångar. Wallenbergstiftelsernas största tillgångar är det noterade delägda investmentbolaget Investor AB respektive det helägda ägarbolaget FAM AB, inklusive Navigare Ventures AB. 

Wallenberg Investments AB:s ansvar omfattar kapitalförvaltning och ägarstyrning, både på kort och lång sikt. I syfte att effektivisera arbetet för och struktur runt Stiftelserna är avsikten att verksamheterna inom Wallenberg Foundations AB, som hanterar administration och anslagsprocesserna för Stiftelserna, överförs till Wallenberg Investments AB. Som ett led i förenklingen och tydliggörandet av strukturen kommer Dick Lundqvist, idag chefsjurist på Wallenberg Foundations AB, att bli VD för Wallenberg Investments AB och Jonas Ragnarsson, idag VD för Wallenberg Foundations AB att bli Finanschef (CFO) och vice VD för Wallenberg Investments AB. Denna förenkling av strukturen påverkar inte något vad det gäller ägarstyrning samt verksamheternas inriktning eller omfattning.

Wallenbergstiftelserna omfattar 16 allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg. Stiftelserna har delegerat administrationen av anslagsverksamheten till det helägda bolaget Wallenberg Foundations AB.

De tre största Stiftelserna, Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, fokus ligger främst på att stödja grundforskning inom medicin, teknologi och naturvetenskap samt forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus och har de senaste 5 åren anslagit 11,4 miljarder kronor och närmare 42 miljarder kronor sedan grundandet. Under 2022 beviljade samtliga Stiftelser totalt anslag om 2,6 miljarder kronor.

För att säkra att Wallenbergstiftelsernas tillgångar förvaltas på ett professionellt sätt har Stiftelserna uppdragit åt det helägda bolaget Wallenberg Investments AB att förvalta dess tillgångar. Wallenberg Investments AB ansvar omfattar kapitalförvaltning och ägarstyrning, både på kort och lång sikt. Förvaltningen sker genom ett aktivt ägande, en tradition som funnits med familjen Wallenberg sedan starten av Stockholms Enskilda Bank 1856. Tillgångarna förvaltas huvudsakligen genom långsiktigt direkt eller indirekt ägande i företag med världsledande marknadspositioner. Wallenberg Foundations AB administrerar även Wallenberg Investments AB.