Wallenbergstiftelsernas ägande i och relation till EQT AB

EQT AB:s noteringsprospekt offentliggjordes den 12 september 2019. Av offentliggörandet och i noteringsprospektet framgår att de tre största Wallenbergstiftelserna (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marcus och Marianne Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalias Minnesfond) den 3 september 2019 ingått avtal med ett antal partners i EQT (indirekt genom bolag) om att förvärva aktier i EQT AB motsvarande cirka 1,5 procent av det totala antalet aktier i EQT AB. Den slutliga köpeskillingen beräknas under två handelsveckor, vilka infaller cirka tre månader efter den första dagen för handel, men kan enligt avtalet ej understiga noteringspriset. Wallenbergstiftelserna har avtalat att ej sälja aktier i noteringen eller under det efterföljande året.
 
I prospektet beskrivs också det avtal som EQT ingick med Wallenberg Foundations AB (WFAB) 2014, vilket förlängdes 2018, varigenom WFAB tillhandahåller nätverksrelaterade tjänster åt EQT. WFAB, som helägs av Wallenbergstiftelserna, administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för stiftelserna. Inom ramen för WFAB ligger även en funktion, Wallenberg Office, som på ett strukturerat och samordnat sätt bygger vidare på det kontaktnät som familjen Wallenberg etablerat i Sverige och internationellt under generationer. Wallenberg Office tillhandahåller tjänster inriktade mot bland annat internationellt nätverksarbete, kommunikationsfrågor och omvärldsbevakning med koppling till nätverket. EQT betalar årligen ett arvode om 25 miljoner kronor till WFAB för tjänsterna. Avtalet löper tillsvidare och kan sägas upp med 9 månaders uppsägningstid.