Wallenberg Foundations AB administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser

Wallenbergstiftelsernas tillgångar förvaltas genom ett aktivt ägande, en tradition som funnits med familjen Wallenberg sedan starten av Stockholms Enskilda Bank 1856. Stiftelsernas tillgångar förvaltas huvudsakligen genom långsiktigt direkt eller indirekt ägande i företag med världsledande marknadspositioner.

Wallenbergstiftelsernas största tillgångar är det noterade delägda investmentbolaget Investor respektive det helägda ägarbolaget FAM.

Wallenbergstiftelserna omfattar 16 allmännyttiga stiftelser som grundats och vars kapital donerats av - eller bildats genom insamling till hedrande av - medlemmar i familjen Wallenberg.

De största Wallenbergstiftelserna är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Dessa har delegerat ansvaret för förvaltningen och ägarstyrningen av deras direktägda tillgångar, till en investeringskommitté administrerad av Wallenberg Foundations AB.

Inom ramen för Wallenberg Foundations AB ligger även en funktion som arbetar med kommunikation och nätverksbyggande kring familjen Wallenberg, Wallenberg Office.