Wallenberg Foundations AB administrerar anslags- och stiftelseverksamheten för samtliga Wallenbergstiftelser

Wallenbergstiftelserna omfattar 16 allmännyttiga Stiftelser som grundats och vars kapital donerats av – eller bildats genom insamling till hedrande av – medlemmar i familjen Wallenberg. De tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse samt Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Stiftelserna har delegerat administrationen av anslagsverksamheten till det helägda bolaget Wallenberg Foundations AB.

Stiftelserna finansierar excellenta forskare och forskningsprojekt med landsgagneligt fokus och har de senaste 5 åren anslagit 11,2 miljarder kronor och 37,6 miljarder kronor sedan grundandet. De tre största stiftelserna beviljade anslag om 2,3 miljarder kronor under 2020. Stiftelsernas fokus ligger främst på att stödja grundforskning inom medicin, teknologi och naturvetenskap samt forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.

För att säkra att Wallenbergstiftelsernas tillgångar förvaltas på ett professionellt sätt har Stiftelserna uppdragit åt det helägda bolaget Wallenberg Investments AB att förvalta dess tillgångar. Wallenberg Investments AB ansvar omfattar kapitalförvaltning och ägarstyrning, både på kort och lång sikt. Förvaltningen sker genom ett aktivt ägande, en tradition som funnits med familjen Wallenberg sedan starten av Stockholms Enskilda Bank 1856. Tillgångarna förvaltas huvudsakligen genom långsiktigt direkt eller indirekt ägande i företag med världsledande marknadspositioner. Wallenberg Foundations AB administrerar även Wallenberg Investments AB.